Algemene voorwaarden

Op deze pagina kan u de algemene voorwaarden inzien van de BOVAG, onze Klanten Pas en Bosch Car Service Pechhulp. Daarnaast kan u ons BOVAG-certificaat en de hierboven genoemde voorwaarden ook downloaden als PDF-bestand.

Algemene voorwaarden BOVAG Autobedrijven koop / reparatie en onderhoud

ALGEMEEN
Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van april 2018. Zij gelden voor overeenkomsten over koop en over reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen of accessoires tussen leden van BOVAG Autobedrijven en consumenten.

Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg (CZ).

DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden betekent:
- auto: een personenauto, of bestelauto met een totaalgewicht inclusief laadvermogen van maximaal 3.500 kg;
- de in te kopen auto: de auto die als deel van de overeenkomst door de consument aan de verkoper wordt verkocht, ook wel inruilauto genoemd:
- de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto, onderdelen of accessoires;
- de verkoper: degene die een nieuwe of gebruikte auto, onderdelen of accessoires verkoopt aan een consument;
- de consument: iedere natuurlijke persoon die als koper of opdrachtgever handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
- de opdracht: de met de consument gesloten overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden zoals montage-, demontage-, reparatie-- of onderhoudswerkzaamheden en vrijwillige of wettelijke keuringen;
- de reparateur: degene die met betrekking tot een auto, onderdelen of accessoires een opdracht uitvoert of laat uitvoeren;
- niet-vermijdbare kosten: alle kosten die niet optioneel zijn voor de consument en die noodzakelijk zijn om met de gekochte auto weg te rijden. Deze kosten moeten in de aangeduide prijs van zowel de nieuwe, als de gebruikte auto zijn opgenomen. In de praktijk betekent dit dat bij een nieuwe auto in ieder geval btw, bpm, leges, de recycling bijdrage, de kosten van een nul-beurt en van een kenteken, de transportkosten naar de dealer en andere extra’s die verplicht moeten worden afgenomen al in de aangeduide prijs zitten verwerkt.
- vermijdbare kosten: optionele, aanvullende overeengekomen kosten voor de consument. Deze kosten hoeven niet automatisch in de aangeduide prijs van de auto te zijn opgenomen, zoals extra gekochte accessoires of onderdelen;
- schriftelijk: in geschrift of elektronisch;
- de garantie:
a. de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die auto’s, onderdelen en
accessoires wordt gegeven;
b. de garantie die is beschreven in het BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte auto (van
BOVAG Autobedrijven) of in het aanvullende BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte auto
(van BOVAG Autobedrijven) dat door de verkoper kan worden verstrekt;
c. op werkzaamheden: de BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie.

KOOP
Artikel 1 - Het aanbod
1. De verkoper doet mondeling of schriftelijk een aanbod.
2. Dit aanbod geeft een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aanbieding, dus de prijs en de rechten en de verplichtingen van de consument en de verkoper. De omschrijving van het aanbod is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
3. In het aanbod staat de prijs van de aangeboden auto, het aangeboden onderdeel, of de aangeboden accessoire. De prijs van een aangeboden auto is inclusief de niet-vermijdbare kosten.
4. ls de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen van de auto, onderdeel of accessoire dan zijn deze waarheidsgetrouw.
5. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden de verkoper niet.
6. De consument moet aanvaarden binnen de door de verkoper gestelde termijn. Is er geen termijn gegeven dan moet de koper direct aanvaarden.

Artikel 2 - De overeenkomst
1. De verkoper legt de overeenkomst schriftelijk vast en geeft de consument hier een kopie van. De afspraak tussen consument en verkoper geldt ook als de afspraak niet schriftelijk is vastgelegd.

Artikel 3 - De inhoud van de overeenkomst
In de schriftelijke overeenkomst staat in ieder geval:
- de identiteit van de verkoper zoals handelsnaam, vestigingsadres, telefoonnummer en e-mailadres;
- de omschrijving van de auto, onderdelen, of accessoires;
- de prijs en de omschrijving van de in te kopen auto inclusief onderdelen of accessoires;
- de prijs van de auto inclusief accessoires op het moment van de koop. De prijs is inclusief de
niet-vermijdbare kosten. De overeenkomst geeft aan of het een vaste of een niet-vaste prijs is;
of:
- de prijs van een los gekocht onderdeel of accessoire;
- de bij de koop van een auto wel-vermijdbare kosten;
- de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde zoals de fabrikant of importeur als garantiegever optreedt. Er wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde;
- de wijze van betaling;
- de leveringsdatum en of dit een vermoedelijke of vaste datum is. Als er geen leveringsdatum is afgesproken, wordt de auto, onderdeel of accessoire in ieder geval binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst afgeleverd.

Artikel 4 - Prijswijzigingen
1. Als er sprake is van een vaste prijs, dan kan de verkoper de prijs niet verhogen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij er sprake is van een wijziging in een heffing door de overheid, in ieder geval wordt hiermee een gewijzigde belasting of accijns bedoeld.
2. Als er uit de overeenkomst zelf blijkt dat er sprake is van een niet-vast overeengekomen prijs, dan kan de verkoper de prijs wijzigen op grond van een wijziging in: een heffing door de overheid, fabrieksprijzen, importeursprijzen of valutakoersen. De verkoper brengt de consument zo snel mogelijk op de hoogte van een prijswijziging en de reden hiervan. Bij een prijsstijging kan de consument de overeenkomst binnen tien dagen ontbinden, tenzij de prijsstijging het gevolg is van een wijziging in een heffing van de overheid.
3. Als een verkoper heeft aangegeven dat de prijs niet vast is, dan moet hij ook wijzigingen in het voordeel van de consument doorberekenen in de prijs.
4. Indien de verkoper in gebreke is gesteld op grond van artikel 6, maar de gestelde termijn nog niet is verstreken, dan mag alleen een prijsstijging op grond van een wijziging in een heffing door de overheid worden doorberekend.
5. Zodra de verkoper in verzuim is dan mag in geen enkele prijsverhoging worden doorberekend.

Artikel 5 - Het risico voor de auto
1. Gaat de gekochte auto kapot of verloren, voordat de auto aan de consument is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de verkoper.
2. Gaat de in te kopen auto kapot of verloren voordat de auto aan de verkoper is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de consument.

Artikel 6 – Levering en verzuim
1. Bij een vaste leveringsdatum is de verkoper in verzuim zodra die datum is verstreken.
2. Bij een vermoedelijke leveringstermijn moet de consument de verkoper eerst in gebreke stellen. Dit betekent dat de verkoper nog een termijn van drie weken krijgt om af te leveren. Als de verkoper de auto, onderdeel of accessoire na het verstrijken van deze termijn nog niet heeft afgeleverd, dan is de verkoper in verzuim.
3. In deze gevallen is geen ingebrekestelling door de consument nodig:
- als verkoper heeft laten weten niet te gaan leveren;
- als aflevering voor de afgesproken leveringsdatum essentieel is, gelet op de omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld omdat de consument dit heeft laten weten of omdat de auto, onderdeel of accessoire nodig is voor een speciale gelegenheid.

Artikel 7 – Gevolgen van verzuim
1. Als de verkoper in verzuim is op grond van artikel 6 dan mag de consument de overeenkomst ontbinden.
2. Verder kan de consument vergoeding vragen van zijn schade, tenzij de verkoper een beroep kan doen op overmacht.

Artikel 8 – Annuleren
1. De consument kan de overeenkomst annuleren, ook als de verkoper niet in verzuim is.
2. Het annuleren kan tot de gekochte auto, onderdeel of accessoire, of tot de in te kopen auto is
geleverd en het annuleren moet schriftelijk gebeuren.
3. De consument moet alle schade vanwege het annuleren vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de totale koopprijs van de auto, onderdeel of accessoire, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst iets anders hebben afgesproken.
4. De schade moet binnen tien dagen na het annuleren worden betaald. Als de consument na tien dagen niet heeft betaald, mag de verkoper de consument schriftelijk melden dat de consument de overeenkomst alsnog moet nakomen. De consument kan dan dus geen beroep meer doen op het annuleren.

REPARATIE EN ONDERHOUD
Artikel 9 - Prijsopgave en termijn
1. De opdracht voor werkzaamheden wordt het liefst schriftelijk vastgelegd. De reparateur geeft vooraf een prijsopgave en een opleveringsdatum. Deze prijsopgave en opleveringsdatum is vermoedelijk tenzij de consument en de reparateur hebben afgesproken dat er sprake is van een vaste prijs of een vaste afleveringsdatum.
2. Wordt bij een niet-vaste prijs het repareren van de auto meer dan 10% duurder dan vooraf bij benadering was aangegeven, dan moet de reparateur deze kostenstijging met de consument bespreken.
3. De consument mag de opdracht altijd opzeggen. De kosten die de reparateur op het moment van het opzeggen al heeft gemaakt en de werkzaamheden die dan al zijn afgerond, moeten wel worden betaald.
4. De reparateur meldt het meteen wanneer de werkzaamheden later dreigen te worden afgerond dan de leveringsdatum. De reparateur vertelt ook wanneer het werk wél afgerond zal zijn.
5. Bij overschrijding van een vaste leveringsdatum heeft de consument recht op een redelijke schadevergoeding, tenzij er sprake is van overmacht van de reparateur.

Artikel 10 - De rekening
Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

Artikel 11 - Stallingskosten
1. Als de consument de auto niet binnen drie werkdagen ophaalt nadat hij of zij bericht heeft ontvangen dat de reparatie klaar is, dan kan de reparateur een vergoeding voor stallingkosten in rekening brengen.
2. De stallingskosten zijn de kosten die normaal gesproken door de reparateur in rekening worden gebracht. Zijn er geen vaste stallingskosten dan zal de reparateur een redelijke vergoeding rekenen.

Artikel 12 - Retentierecht
1. De reparateur kan retentierecht uitoefenen op de auto, onderdeel of accessoire. Dit betekent dat de reparateur de auto, onderdeel of accessoire pas teruggeeft als de consument de rekening voor deze of eerdere werkzaamheden of andere kosten heeft betaald.
2. De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen als het geschil over de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Voertuigen genoemd in artikel 21, of bij de rechter, tenzij de consument voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld door een storting in het depot bij de Geschillencommissie.

Artikel 13 - Vervangen onderdelen
1. Als een consument bij de opdracht vraagt om de oude onderdelen dan krijgt hij die na het vervangen in zijn bezit.
2. Wanneer er een garantieclaim moet worden afgehandeld tussen de reparateur en een garantiegever, zoals een fabrikant of een importeur, dan kan de reparateur weigeren de onderdelen af te geven.
3. Als de consument niet, of niet op tijd, om de onderdelen heeft gevraagd, dan worden de vervangen onderdelen ook eigendom van de reparateur, zonder dat de consument een vergoeding hiervoor krijgt.

GARANTIE
Artikel 14 - Garantie op auto’s en onderdelen/accessoires
1. Consument heeft -naast de BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie zoals bedoeld in artikel 15, en een eventuele BOVAG Aankoopgarantie zoals bedoeld in artikel 14.3 ook wettelijke rechten. De verkoper staat ervoor in dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit). De verkoper staat er bovendien voor in dat het product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen. Treedt er een probleem op gedurende de periode van wettelijke omkering van de bewijslast, zijnde zes maanden na aflevering, dan gaat de wet er van uit dat het gekochte bij de aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord.
2. Op nieuwe auto’ s en op nieuwe onderdelen geeft de fabrikant of importeur fabrieksgarantie. Daarnaast heeft een consument nog wel zijn wettelijke rechten.
3. Op gebruikte auto’s kan de verkoper eventueel zes maanden BOVAG Aankoopgarantie verlenen en verkoper kan deze termijn verlengen naar maximaal 24 maanden.
4. Bij een reparatie of vervanging op basis van de garantie zoals bedoeld in artikel 14 lid 1 en lid 3 zorgt de verkoper/reparateur voor een passende oplossing voor vervoersproblemen van de consument.
5. De verkoper moet op de koopovereenkomst de kilometerstand van de auto zetten, na controle in het tellerstandenregister. De verkoper staat er voor in dat de op de overeenkomst vermelde stand ‘logisch’ is, tenzij expliciet op de overeenkomst is vermeld dat deze ‘onlogisch’ is en de consument met deze vermelding uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
6. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nooit garantie verstrekt. Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vallen niet onder de garantie op gebruikte auto’s, tenzij de consument aantoont dat de defecten niet zijn ontstaan door van de EER afwijkende omstandigheden, zoals relatief minder goede wegen of brandstof van een slechtere kwaliteit.

Artikel 15 - BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie op auto, onderdeel, accessoire
1. De reparateur staat ervoor in dat de verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de opdracht. De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte en gedurende zes maanden na het afleveren van de gerepareerde of onderhouden auto, onderdeel, of accessoire dat de opdrachten met goed vakmanschap zijn uitgevoerd door hem, of dat hij de opdrachten met goed vakmanschap heeft laten uitvoeren en dat hierbij goede materialen zijn gebruikt. Bij een reparatie of vervanging op basis van deze garantie zorgt de verkoper/reparateur voor een passende oplossing voor vervoersproblemen van de consument.
2. Er zijn uitzonderingen mogelijk, waardoor de garantie niet geldt:
2a. Deze garantie geldt niet wanneer de consument zelf materialen, onderdelen of accessoires heeft meegenomen om te worden gebruikt door de reparateur. Deze garantie geldt ook niet als de consument het gebruik van een bepaald materiaal/onderdeel/accessoires dat de reparateur anders niet zou hebben gebruikt heeft geëist. Wanneer de consument van de reparateur bepaalde methodes om werkzaamheden uit te voeren heeft geëist, geldt de garantie niet, als de door de consument geëiste uitvoering afwijkt van de methode die de reparateur anders had willen volgen. De gevolgen van gebreken of ongeschiktheid van dit soort onderdelen, materialen, accessoires, of werkmethodes komen dan ook voor rekening en risico van de consument, tenzij de reparateur in zijn deskundigheid of in zijn zorgvuldigheid tekort is geschoten bij het (laten) uitvoeren van de werkzaamheden.
2b. Verzoekt de consument de reparateur om een noodreparatie aan de auto, onderdeel of accessoire uit te voeren, dan wordt hierop geen garantie gegeven.
2c. Consument meldt zo spoedig mogelijk na het ontdekken van een probleem, dat hij problemen ervaart aan de gerepareerde of onderhouden auto, onderdeel of accessoire. Laat consument dit na, dan zou dit (als dat gelet op de omstandigheden redelijk is) tot gevolg kunnen hebben, dat de consument niet langer met succes een beroep op garantie kan doen.
2d. Wanneer de reparateur geen kans van de consument krijgt om problemen aan de door hem gerepareerde of onderhouden auto, onderdelen of accessoires zelf op te lossen, kan de consument ook geen beroep op garantie doen. Tenzij de situatie in lid 3 zich voordoet.
2e. Wanneer een derde werk aan de door de reparateur gerepareerde of onderhouden auto, onderdeel of accessoire uitvoert, kan de consument -tenzij de situatie uit lid 3 zich voordoetgeen beroep doen op garantie vanwege deze werkzaamheden. De consument heeft echter wél een beroep op garantie, wanneer werk van een derde niets te maken heeft met het werk dat de reparateur al eerder op deze auto, dit onderdeel of accessoire had uitgevoerd of had laten uitvoeren.
3. Een uitzondering op lid 2 sub d en e kan zich voordoen als er direct noodzaak tot herstel van de herstelde of onderhouden auto is. De noodsituatie moet zich dan wel op een locatie voordoen, die niet in de buurt ligt van het bedrijfspand van de reparateur. Consument moet deze noodzaak ook aan kunnen tonen. Dit kan de consument doen met gegevens van het andere bedrijf of met de kapotte auto-onderdelen. Wordt binnen de landsgrenzen van Nederland door een ander bedrijf hersteld, dan moet dit bedrijf lid zijn van BOVAG. Treedt de noodsituatie op buiten de landsgrenzen van Nederland en is de auto door een in het buitenland gevestigd derde bedrijf hersteld, dan worden de kosten van deze buitenlandse derde vergoed tot maximaal het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt.

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 16 - De betaling
1. Betalen moet contant of door middel van bijschrijving op de bankrekening van verkoper/ reparateur.
2. Betaling moet gebeuren op het moment van het afleveren van de auto, onderdeel of accessoire of bij het opleveren van de werkzaamheden.
3. Verkoper/reparateur en consument kunnen schriftelijk afspreken dat er niet direct betaald hoeft te worden. Wordt geen exact betalingsmoment vastgesteld, dan is de betalingstermijn één maand.
4. De consument moet het verschuldigde bedrag betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan stuurt de verkoper/reparateur na die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft hij de consument de gelegenheid om binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.
5. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald is, mag de verkoper/reparateur rente in rekening brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
6. Ook mogen incassokosten in rekening worden gebracht voor buitengerechtelijke kosten. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.

Artikel 17 - Eigendomsvoorbehoud op een auto
De aan de consument geleverde auto blijft eigendom van de verkoper tot de consument alles wat hij op grond van de koopovereenkomst moest betalen heeft betaald. Totdat de consument de formele eigendom van deze auto heeft gekregen, moet hij de auto WA + casco verzekeren, de kosten betalen en het risico op het beschadigd of vermist raken van de auto dragen. Ook moet hij op zijn kosten het onderhoud laten uitvoeren. Koper is als houder en berijder van de auto aansprakelijk.

Artikel 18 - Op afstand/buiten verkoopruimte
Consument heeft rechten en plichten die volgen uit de bepalingen voor overeenkomsten tussen handelaren en consumenten, zie boek 6 titel 5 afdeling 2b BW. Dit geldt alleen wanneer een overeenkomst/opdracht op afstand en buiten verkoopruimtes is gesloten, in de zin van 6: 230g BW. De wettelijke bepalingen gelden dan in aanvulling van en in afwijking op deze algemene voorwaarden.

Artikel 19 - Afwijkingen
Afwijkingen, en daarmee worden ook aanvullingen of uitbreidingen van deze algemene voorwaarden bedoeld, zijn uitsluitend geldig wanneer deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd en wanneer de consument door deze afwijkingen niet in een ongunstigere positie wordt gebracht dan hij of zij zonder deze afwijkingen zou hebben. Afwijkingen van het BOVAG Garantiebewijs en van de BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie zijn ongeldig.

Artikel 20 - Bemiddelingsregeling
1. Een consument die klachten heeft over de verkoop van een gebruikte auto, over de verkoop van een nieuwe auto, onderdeel of accessoire of over het uitvoeren van de BOVAG-reparatieen onderhoudsgarantie, moet daarmee eerst naar de verkoper/reparateur gaan. Als blijkt dat de consument niet tevreden is met het resultaat van de klachtafhandeling door de verkoper/reparateur, geldt het volgende: de consument kan een geschil over een opdracht of overeenkomst binnen zes weken na het ontstaan voorleggen aan BOVAG Bemiddeling. De bemiddelingspoging zal gaan volgens een reglement dat partijen vooraf hebben gekregen.
Het adres van BOVAG Bemiddeling is: Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik. Telnr. 030-6595395 (lokaal tarief). De consument moet voor hulp bij bemiddeling alleen aanspraak kunnen maken op zijn wettelijke rechten gedurende de periode van de wettelijke omkering van de bewijslast zijnde zes maanden na aflevering of aanspraak kunnen maken op BOVAG Garantie, beide zoals bedoeld in artikel 14. De consument kan ten alle tijden er ook voor kiezen de klacht aan de geschillencommissie voor te leggen. Zie voor een uitleg van deze procedure artikel 21. Gaat het om een nieuw gekochte auto of om gekochte nieuwe onderdelen of accessoires, dan is een beroep op BOVAG Bemiddeling alleen mogelijk als de consument geen beroep kan doen op een door de fabrikant of importeur van deze nieuwe zaak afgegeven garantie.

Artikel 21 – Geschillenregeling
1. Als er een geschil is over de manier waarop de opdracht of de overeenkomst tot stand is gekomen of is uitgevoerd, kan de consument of de verkoper/reparateur het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen. Adres:
De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (bezoekadres Borderwijklaan 46, 2591 XR te Den Haag). Consument kan er op dat moment ook voor kiezen om met zijn geschil naar de rechter te gaan.
2. Deze geschillenregeling geldt alleen bij geschillen tussen consumenten en leden van BOVAG Autobedrijven.
Zij geldt bij:
a. de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe auto, onderdeel of accessoire. Dit tenzij door de consument wordt geklaagd op basis van een door de fabrikant of importeur van de auto, onderdeel of accessoire afgegeven garantie.
b. de overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikte auto.
c. de in artikel 15 van deze algemene voorwaarden genoemde BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie.
3. Het geschil moet binnen twaalf maanden na de datum waarop de consument bij de verkoper/ reparateur heeft geklaagd bij de Geschillencommissie Voertuigen aanhangig worden gemaakt. Is deze keuze voor de geschillencommissie eenmaal gemaakt, dan kan de consument vervolgens alleen nog naar de rechter toe, nadat de geschillencommissie zich eventueel onbevoegd of niet ontvankelijk verklaart, of om een door de geschillencommissie gemaakt bindend advies tijdig door de rechter marginaal te laten toetsen. Het inschakelen kan schriftelijk gebeuren, of in een andere door de Geschillencommissie Voertuigen te bepalen vorm. Van een geschil is sprake nadat de klachtafhandeling door de verkoper/reparateur en/of via de bemiddelingspoging van BOVAG Bemiddeling niet succesvol is geweest.
4. De Geschillencommissie Voertuigen doet uitspraak in de vorm van een bindend advies. Dit gebeurt volgens een reglement dat aan de beide partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht. Dit reglement maakt deel uit van deze afspraken tussen consument en het BOVAG-lid.
5. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Voertuigen moet de consument een vergoeding betalen.
6. Een uitspraak van de Geschillencommissie Voertuigen kan niet meer door een rechter aangetast worden als er meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en er geen beroep op de gewone rechter is gedaan voor een marginale toets.

Artikel 22 – Nakomingsgarantie
BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de geschillencommissie
door de verkoper/reparateur die bij BOVAG is aangesloten. Dat is echter niet het geval als de verkoper/reparateur besluit het bindend advies binnen twee maanden ter toetsing aan de rechter voor te leggen en de rechter het bindend advies onverbindend verklaart en tegen het vonnis niet meer opgekomen kan worden. De garantstelling geldt tot €910,- en onder de voorwaarde dat de consument zijn vordering op de verkoper/reparateur aan BOVAG overdraagt. Bij bedragen groter dan €910,- zal BOVAG voor het meerdere proberen de verkoper/reparateur via de rechter tot betaling te bewegen. Lukt dat, dan wordt het geïncasseerde boven €910,- aan de consument overgedragen. BOVAG verschaft geen nakomingsgarantie als er sprake is van één van deze situaties, voordat de consument heeft voldaan aan bepaalde formele innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting) die nodig zijn voor het in behandeling nemen van het geschil. Het gaat om de situatie van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van de verkoper/reparateur. Bepalend voor de laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan BOVAG aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd. BOVAG keert wel een bedrag tot maximaal €910,- per geschil uit als het faillissement of de surseance is uitgesproken of de verkoper/reparateur haar bedrijf heeft beëindigd nadat de consument heeft voldaan aan de innamevereisten.

Artikel 23 - Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van consument die worden vermeld op de overeenkomst of de opdracht worden door verkoper/reparateur verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens/de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Aan de hand van deze verwerking kan de verkoper/reparateur:
- de opdracht uitvoeren of de koopovereenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de consument nakomen;
- de consument een optimale service verlenen;
- hem in geval van een gerechtvaardigd belang tijdig voorzien van actuele productinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen.
- de autogegevens worden opgenomen in het tellerstandenregister uit artikel 14. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen.
- daarnaast kunnen de persoonsgegevens in geval van een gerechtvaardigd belang beschikbaar worden  gesteld aan de vereniging INDI ten behoeve van het schonen van de persoonsgegevens. Tegen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de wet ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door de consument bij de verkoper/reparateur aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 24- Rechtskeuze
Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

Bekijk ons BOVAG Certificaat
Download de BOVAG voorwaarden

Algemene Klanten Pas / Service Pas

Algemene voorwaarden
De servicepas kunt u alleen aanvragen als u eigenaar bent van een in Nederland geregistreerde auto, die niet geregistreerd is op naam van een bedrijf of leasemaatschappij. Autobedrijf A. Zieleman en Zn B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om uw aanvraag voor een servicepas niet te honoreren.

Aanvragen en technische inspectie
Autobedrijf A. Zieleman en Zn B.V. kan de servicepas aanvragen nadat zij uw auto technisch heeft geïnspecteerd, vloeistoffen heeft bijgevuld en geconstateerde gebreken heeft verholpen. Daarom kunt u uw servicepas het beste aanvragen direct na het laten uitvoeren van een onderhoudsbeurt, APK, Vakantiecheck of Wintercheck. Indien overmatig gebruik wordt gemaakt van in de bij servicepas inbegrepen diensten welke verband houden met onderhoud en/of reparatie kan Autobedrijf A. Zieleman en Zn B.V. de kosten van deze diensten in rekening brengen.

Ingangsdatum
De ingangsdatum wordt door Autobedrijf A. Zieleman en Zn B.V. in overleg met u bepaald.

Looptijd
Looptijd is een jaar tenzij Autobedrijf A. Zieleman en Zn B.V. nadrukkelijk anders aangeeft.

Aflevering
Uw gepersonaliseerde servicepas (klantenpas) wordt direct na goedkeuring aan u overhandigd of per post op het door u opgegeven Nederlandse adres bezorgd.

Geldigheid
De servicepas is alleen geldig bij Autobedrijf A. Zieleman en Zn B.V.. Uw servicepas is altijd kenteken- en persoonsgebonden en kan dus niet gebruikt worden door derden en/of voor een ander voertuig. Van de servicepas en bijbehorende voordelen kan uitsluitend gebruik gemaakt worden indien uw auto conform het fabriekvoorschrift wordt onderhouden bij Autobedrijf A. Zieleman en Zn B.V..

Betaling
De betaling kunt u contant of per PIN voldoen.

Beëindiging
De servicepas is altijd voorzien van een einddatum en loopt automatisch af. Ruim voor deze einddatum ontvangt u bericht over het aflopen dan wel opnieuw aanvragen van de klantenpas. Bij vroegtijdige beëindiging ontvangt u geen geld terug. De servicepas is niet tussentijds overdraagbaar.

Verloren of gestolen
Mocht u de klantenpas verliezen of mocht deze gestolen worden, dan kunt u bij Autobedrijf A. Zieleman en Zn B.V. een nieuw exemplaar aanvragen. De administratiekosten voor het toesturen van een nieuwe kaart bedragen € 7,50. Omdat de klantenpas kenteken- en persoonsgebonden is, is de klantenpas niet te misbruiken door derden.

Zomer- en wintercheck

De zomer- en wintercheck zijn er om u in de gelegenheid te stellen uw auto voor de vakantie en/of winterperiode technisch te laten inspecteren zodat uw auto is voorbereid op de zomerse warmte, winterse kou en/of mogelijke andere weersomstandigheden. Met de servicepas kunt u deze controle gratis laten uitvoeren. Onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden die voortvloeien uit een van deze controles worden niet vergoed.

Vloeistoffen bijvullen
Het bijvullen van motorolie, koel- en/of ruitenwisservloeistof is alleen gratis indien deze tussentijds en dus niet tijdens regulier onderhoud worden uitgevoerd. Bij verbruik van vloeistoffen als gevolg van een technisch mankement kan Autobedrijf A. Zieleman en Zn B.V. eisen dat een reparatie wordt uitgevoerd alvorens het bijvullen van eerder genoemde vloeistoffen gratis aan te bieden. De kosten voor deze noodzakelijke reparatie worden niet vergoed.

Bandenreparatie
Bandenreparatie omvat het herstellen, indien technisch mogelijk, van een tubeless band door middel van plugreparatie van buitenaf. De kosten van banden, het vervangen van banden en ventielen, het balanceren van wielen en het uitlijnen van de wielen dan wel het gehele voertuig zijn niet inbegrepen.

Lampjes
Het vervangen van lampjes evenals de kosten van de lamp zijn uitsluitend gratis buiten het uitvoeren van onderhoud en voor de volgende type lampjes: H1, H4, H7, 5 watt, 21 watt, 21/5 watt en kentekenlampjes. Het vervangen van onder andere xenon-, neon-, led-, dag- en interieurverlichting zijn daarom uitgesloten. Het verhelpen van overige defecten aan de verlichting van uw auto zijn niet gedekt.

APK-controle
De servicepas geeft u recht op één gratis APK-controle per jaar bij Autobedrijf A. Zieleman en Zn B.V.. De APK-controle is inclusief viergas- of roetmeting en afmeldkosten.

Download de Klanten Pas voorwaarden

Algemene voorwaarde Bosch Car Service Pechhulp

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1.1 Verzekeraar
De Verzekeraar is de Nederlandse vestiging van AGA International SA, tevens handelend onder de naam Allianz Global Assistance, met statutaire zetel in Parijs, Frankrijk en gevestigd aan de Poeldijkstraat 4, 1059 VM te Amsterdam; de Verzekeraar is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (nummer 33094603), de Autoriteit Financiële Markten en beschikt over een vergunning van De Nederlandsche Bank N.V.

1.2 Alarmcentrale
De op :+31(0)88 006 6000 te bereiken Alarmcentrale die door de Verzekeraar belast is met de organisatie van de hulpverlening waarop Verzekeringnemer conform deze voorwaarden recht heeft, is Allianz Global Assistance, Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam - Postbus 9444, 1006 AK Amsterdam.

1.3 Professionele hulpdienst
Een dealer, garage, berger of andere door de Alarmcentrale van AGA Alarmcentrale NL B.V. te bepalen partij.

1.4 Motorrijtuig
De in Nederland gekentekende personenauto respectievelijk bedrijfswagen (met een totaal belast gewicht tot 3.500 kg), waarvan de eigenaar beschikt over Bosch Car Service Pechhulp.

1.5 Aanhangwagen
De achter het motorrijtuig voor de reis aangekoppelde toercaravan, vouwwagen of bagagewagen en welke in Nederland is geregistreerd en niet vanuit het buitenland is meegenomen. De totale massa van het motorrijtuig en aangekoppelde (geladen) aanhangwagen mag niet zwaarder zijn dan 3.500 kg.

1.6 Rechthebbende
De eigenaar van het Voertuig of de door de eigenaar van het Voertuig gerechtigde bestuurder en de passagiers die kosteloos in/op het Voertuig meereizen op het moment dat er een beroep gedaan wordt op Bosch Car Service Pechhulp. Het aantal passagiers mag echter niet groter zijn dan het maximaal aantal dat wettelijk is toegestaan. De Bosch Car Service Pechhulp is kentekengebonden.

1.7 Verzekeringnemer
Degene die de verzekering is aangegaan. Indien de verzekeringnemer een niet-natuurlijk persoon is,wordt het bestuur daarvan met de verzekeringnemer gelijkgesteld.

1.8 Pech
Elk mechanisch defect van het motorrijtuig of aanhangwagen dat is veroorzaakt door een onregelmatigheid in de montage of een defect van een onderdeel met immobilisatie (niet meer in staat om de regelmatige reis voort te zetten) als gevolg. Daarnaast wordt ook onder pech verstaan:

 1. defecte sleutels of het achterlaten van de sleutels in een gesloten motorrijtuig;
 2. verkeerde of geen brandstof (het wegslepen naar het dichtstbijzijnde Bosch Car

Service autobedrijf wordt vergoed, alle andere gemaakte kosten worden niet vergoed);

 1. een lege accu door het aanlaten van stroomverbruikers;
 2. een lekke band.

Niet vergoed worden: Alle overige oorzaken van immobilisatie door eigen toedoen.

1.9 Groot onderhoud
De bepaling van het begrip “onderhoud” verschilt per merk en is afhankelijk van de onderhoudsschema’s die door de fabrikant worden bepaald.

Artikel 2 Duur en einde van de verzekering

2.1 Geldigheidsduur
Bosch Car Service Pechhulp heeft een looptijd van 12 maanden en wordt niet automatisch verlengd. Na verstrijken van de looptijd van het contract zonder verlenging loopt de verzekering af. De mogelijkheid bestaat wel om de verzekering te verlengen bij het Bosch Car Service autobedrijf.

2.1.1 Geldigheidsduur naar aanleiding van wijzigingen in de dekking
Verzekerde heeft de mogelijkheid de verzekering binnen de looptijd te wijzigen door aanvullende dekkingen af te sluiten. De aanvullende dekking wordt voor een periode van 12 maanden afgesloten. Kosten zijn voor rekening van de verzekeringnemer. De aanvullende dekkingen zijn alleen geldig gedurende de looptijd van de afgesloten Bosch Car Service Pechhulp.

2.1.2 Overdracht van het motorrijtuig/ adres- en kentekenwijziging
De verzekering is kentekengebonden en niet persoonsgebonden. Bij verkoop van het motorrijtuig kan Bosch Car Service Pechhulp worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Een dergelijke wijziging is van kracht op het moment dat deze door de verzekeraar is ontvangen. Indien het kenteken niet voorkomt in het systeem, behoudt de hulpverlener zich het recht om het kenteken, ter plekke, op de tenaamstelling te controleren.

2.1.3 Premie betalen
Verzekeringnemer is verplicht de premie en eventuele kosten en assurantiebelasting bij vooruitbetaling aan het Bosch Car Service autobedrijf te voldoen uiterlijk op de datum waarop de verzekering c.q. de premietermijn aanvangt. De Verzekeraar is gerechtigd de dekking van de verzekering op te schorten zolang de premie en de eventuele kosten en assurantiebelasting voor de looptijd van de verzekering niet is voldaan. De plicht tot het betalen van de premie en eventuele kosten en assurantiebelasting blijft te allen tijde bestaan. De dekking gaat weer in op de dag volgend op die waarop het verschuldigde bedrag is ontvangen.

2.1.4 Meerdere verzekeringen
Indien, zo deze verzekering niet bestond, aanspraak gemaakt zou kunnen worden op een vergoeding of uitkering op grond van een andere verzekering, wet of voorziening, al dan niet van oudere datum, dan biedt deze verzekering voor die kosten geen dekking. In dat geval komt uitsluitend de schade voor vergoeding c.q. uitkering in aanmerking, die het bedrag te boven gaat waarop elders aanspraak gemaakt zou kunnen worden. De Verzekeraar zal desondanks de in beginsel onder het bereik van deze verzekering vallende schade / kosten vooruitbetalen, echter op voorwaarde dat Verzekeringnemer / Rechthebbende meewerkt aan de overdracht van rechten uit een elders lopende verzekering aan de Verzekeraar.

Artikel 3 Europa
Het verzekeringsgebied Europa omvat naast dekking in Nederland, inclusief hulp in eigen woonplaats, de volgende landen: Andorra, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Moldavië, Monaco, Montenegro, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland t/m de Oeral, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije tot de Bosporus, Vaticaanstad, Wit-Rusland, IJsland, Zweden en Zwitserland. Indien het motorrijtuig langer dan drie maanden aaneengesloten in het buitenland staat, dan is er geen dekking.

Artikel 4 Inhoud hulpverlening
De verzekeringnemer heeft maximaal drie keer per jaar recht op hulp bij reparatie ter plekke. Hiervan heeft men maximaal twee keer recht op hulp indien pech door eigen toedoen (sleutels, brandstof, accu en lekke band) is veroorzaakt. Verzekerde heeft binnen een periode van 14 dagen maximaal 2 keer recht op hulp indien de accu ten gevolge van vorst niet meer functioneert.

 1. Bosch Car Service Pechhulp vergoedt bij de inzet van vervangend vervoer standaard een klasse B.
 2. Indien de verzekeringsnemer een grotere klasse wenst, zijn de meerkosten voor een grotere klasse voor rekening van de verzekeringnemer.

Bij inzet van vervangend vervoer worden niet vergoed: Extra kosten zoals brandstof, afkoop eigen risico, verlenging van de huurtermijn, aanvullende verzekeringen, tolgelden, parkeergelden, bekeuringen, extra kilometers, alsmede kosten voor het niet op correcte wijze afmelden of te laat inleveren van de huurauto. Indien de auto ingeleverd dient te worden bij het verhuurbedrijf, dan wordt de terugreis naar huis niet vergoed.

Artikel 4.1 Ingeval van pech in Nederland
Bij pech in Nederland zet Bosch Car Service Pechhulp bij voorkeur Bosch Car Service autobedrijven in. Deze hulpverleners rijden uit met als doel noodreparatie ter plekke te verrichten. Wanneer noodreparatie ter plekke niet mogelijk is, dan zijn de volgende hulpverleningsopties mogelijk:

4.1.1 Vervoer van de gestrande auto

 1. Indien stranding plaatsvindt binnen een straal van 25 km van het Bosch Car Service autobedrijf die de pechhulp heeft afgesloten, vindt transport plaats naar het eigen Bosch Car Service autobedrijf.
 1. Indien stranding plaatsvindt buiten een straal van 25 km van het Bosch Car Service autobedrijf die de pechhulp heeft afgesloten, vindt transport plaats naar het dichtstbijzijnde (deelnemende) Bosch Car Service autobedrijf.

4.1.2 Stalling/berging
Indien transport naar een autobedrijf als hierboven bedoeld feitelijk niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat het betreffende autobedrijf op dat moment gesloten is), bestaat het recht op berging en stalling van het motorrijtuig tot het moment dat doortransport wel mogelijk is.

4.1.3 Vervoer inzittenden
Vervoer van de verzekerde(n) vindt plaats in combinatie met het transport van de auto. Indien dit niet mogelijk is, worden de reiskosten naar één adres in Nederland per openbaar vervoer, en voor zover dit onmogelijk is, vervoer per taxi vergoed. De keuze voor de aard van het vervoer wordt gemaakt door de hulpverlener van Bosch Car Service Pechhulp. Het aantal passagiers mag niet groter zijn dan het maximaal aantal dat wettelijk is toegestaan.

4.1.4 Vervangend vervoer
Bosch Car Service Pechhulp maakt gebruik van vervangend vervoer dat door Bosch Car Service autobedrijven beschikbaar gesteld wordt en de diensten van gerenommeerde verhuurbedrijven in Nederland en Europa indien de reis met eigen auto niet meer mogelijk is. Bij de inzet van vervangend vervoer gelden de voorwaarden van het betreffende autobedrijf of verhuurbedrijf. Een verhuurbedrijf kan als borgstelling om een kopie van de creditcard vragen. De kosten van vervangend vervoer (huurauto) worden vergoed voor maximaal een klasse B voor de duur van maximaal twee werkdagen.

4.1.5 Hotelaccommodatie
Indien terugreis naar het woonadres niet mogelijk is, vergoedt Bosch Car Service Pechhulp de hotelkosten (op basis van logies en ontbijt) voor één nacht tot maximaal € 100,- (inclusief btw) per nacht.

4.1.6 Ophalen van het gerepareerde motorrijtuig
Indien verzekerde(n) na te zijn teruggereisd naar het huisadres het gerepareerde motorrijtuig moet(en) afhalen bij het autobedrijf, worden voor maximaal één verzekerde vergoed:

 1. de reiskosten per trein (2e klasse);
 2. de reiskosten per openbaar vervoer of voor zover dit onmogelijk is vervoer per taxi van en naar het dichtstbijzijnde treinstation.

Artikel 4.2 Ingeval van pech in het buitenland (binnen het verzekeringsgebied Europa)
Bij pech in Europa zet Bosch Car Service Pechhulp professionele bergers is. Deze hulpverleners rijden uit met als doel noodreparatie ter plekke te verrichten. Wanneer noodreparatie ter plekke niet mogelijk is, dan zijn de volgende hulpverleningsopties mogelijk:

4.2.1 Vervoer van de gestrande auto
Transport naar het dichtstbijzijnde Bosch Car Service autobedrijf dat hulpverlening in het buitenland kan bieden. Indien zich binnen 50 km geen Bosch Car Service autobedrijf bevindt, wordt de auto getransporteerd naar een gelijkwaardig ander autobedrijf.

4.2.2 Stalling/berging
Indien transport naar een autobedrijf als hierboven bedoeld feitelijk niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat het betreffende autobedrijf op dat moment gesloten is), bestaat het recht op berging en stalling van het motorrijtuig tot maximaal 10 dagen vanaf de dag van het verzoek tot repatriëring.

4.2.3 Vervoer inzittenden (de kosten van vervoer naar de eindbestemming of naar het huisadres van verzekerde(n))
De keuze voor de aard van het vervoer wordt gemaakt door de hulpverlener van Bosch Car Service Pechhulp. De kosten worden vergoed voor het maximaal aantal passagiers dat wettelijk is toegestaan.

 1. De kosten van vervoer per trein (2e klasse).
 2. De reiskosten per openbaar vervoer of voor zover dit niet mogelijk is vervoer per taxi van en naar het dichtstbijzijnde treinstation. Voor vervoer per taxi in het buitenland geldt een maximumbedrag van € 100,-. Indien de enkele treinreis langer duurt dan acht uur, mag er gekozen worden voor een vliegtuigticket (economy class) in overleg met de hulpverlener. In geval van doorreis naar de eindbestemming worden de extra reiskosten vergoed tot maximaal hetgeen de terugreis naar het huisadres gekost zou hebben.

4.2.4 Vervangend vervoer
Er is recht op vervangend vervoer, indien het motorrijtuig niet binnen 24 uur gerepareerd kan worden.

In het buitenland is de duur van vervangend vervoer maximaal 72 uur. Indien deze 72 uur worden onderbroken door, starten op of eindigen in een weekend of een feestdag wordt de verhuurtijd verlengd met nog eens 72 uur.

Kosten worden vergoed voor een huurauto van maximaal klasse B, dit op voorwaarde dat een huurauto voorradig is en lokale omstandigheden de huur feitelijk mogelijk maken. Dit is ter beoordeling van de hulpverlener van Bosch Car Service Pechhulp.

Indien verzekerde een huurauto wil groter dan de standaard klasse B, dan zijn eventuele meerkosten voor rekening van de verzekerde.

Om aanspraak te kunnen maken op vergoeding voor vervangend vervoer dienen verzekerden te voldoen aan de door het autoverhuurbedrijf gestelde voorwaarden.

Een verhuurbedrijf kan als borgstelling om een kopie van de creditcard vragen.

4.2.5 Hotelaccommodatie
Indien terugreis naar het woon- of tijdelijk verblijfadres niet mogelijk is, worden hotelkosten (op basis van logies en ontbijt) vergoed met een maximum van één nacht met een maximum van € 100,- (inclusief btw). De reiskosten per openbaar vervoer of voor zover dit niet mogelijk is, de kosten van vervoer per taxi van en naar de dichtstbijzijnde hotelaccommodatie. Voor vervoer per taxi in het buitenland geldt een maximumbedrag van € 100,-.

4.2.6 Ophalen van het gerepareerde motorrijtuig
Indien verzekerde(n) na te zijn teruggereisd naar het verblijfadres en het gerepareerde motorrijtuig moet(en) afhalen bij het autobedrijf worden voor maximaal één verzekerde vergoed:

 1. de reiskosten per trein (2e klasse);
 2. de reiskosten per openbaar vervoer of voor zover dit onmogelijk is vervoer per taxi van en naar het dichtstbijzijnde treinstation. Voor vervoer per taxi in het buitenland geldt een maximumbedrag van € 100,-.

4.2.7 Repatriëring van het ongerepareerde motorrijtuig naar huis
Indien de auto in het buitenland niet binnen twee werkdagen kan worden gerepareerd, organiseert de hulpverlening de repatriëring van het ongerepareerde motorrijtuig naar het door de verzekerde aangewezen autobedrijf en vergoedt eventuele stallingkosten tot maximaal tien werkdagen. Indien de auto langer dan tien dagen gestald dient te worden, zullen kosten vanaf de 11e dag aan de verzekerde worden doorberekend. Repatriëring vindt alleen plaats wanneer de kosten van de repatriëring niet meer bedragen dan de restwaarde van het motorrijtuig.

Bosch Car Service Pechhulp geeft maximaal twee keer per jaar recht op transport van het buitenland naar Nederland, naar het Bosch Car Service autobedrijf dat de pechhulp heeft afgesloten.

4.2.8 Opsturen onderdelen (alleen geldig in het buitenland)
Indien de voor reparatie noodzakelijke onderdelen in het buitenland niet op voorraad of verkrijgbaar zijn, worden vergoed: de kosten in verband met de toezending van de vervangende onderdelen, waaronder de vervulling van de noodzakelijke douaneformaliteiten. De kosten van de onderdelen en reparatie vallen niet onder de vergoeding.

Indien verzekerde een mechanisch defect heeft binnen de garantieperiode dient de verzekerde contact op te nemen met het Bosch Car Service autobedrijf.

4.3 Aanvullende dekkingen

4.3.1 Uitgebreid vervangend vervoer (indien deze extra dekking is gekozen)
De dekking “uitgebreid vervangend vervoer” is alleen van toepassing bij stranding in het buitenland. De kosten voor de inzet van vervangend vervoer (huurauto) in het buitenland worden vergoed voor de duur van de reparatie met een maximum van dertig dagen. De huurauto is van een zoveel mogelijk gelijkwaardige klasse met een maximale klasse E. Indien verzekeringnemer een grotere klasse wenst, zijn de meerkosten voor rekening van de verzekeringnemer.

4.4 Aanhangwagen (indien deze extra dekking is gekozen)

4.4.1 Vervoer naar de professionele hulpdienst (wanneer reparatie ter plekke niet mogelijk is)
In Nederland:

Transport van de aanhangwagen en bagage, wanneer de verzekerde deze bagage niet zelf kan meenemen, naar dichtstbijzijnde Bosch Car Service autobedrijf (binnen een straal van 25 kilometer) of door de alarmcentrale aan te wijzen professionele hulpdienst die de aanhangwagen kan repareren.

In Europa:

Indien de professionele hulpdienst niet binnen 2 werkdagen kan repareren: transport van de aanhangwagen en bagage, wanneer de verzekerde deze bagage niet zelf kan meenemen, naar één op te geven adres in Nederland. Dit geldt niet als de reis wordt voortgezet met een vervangende aanhangwagen en de eigen aanhangwagen, gedurende de periode dat gebruik wordt gemaakt van een vervangende aanhangwagen, gerepareerd kan worden. Bosch Car Service Pechhulp Aanhangwagen geeft maximaal twee keer per jaar recht op transport van de aanhangwagen.

4.4.2 Stalling/berging
In binnen- en buitenland:

Indien transport naar een professionele hulpdienst en reparatie van de aanhangwagen niet binnen 2 dagen mogelijk is (bijvoorbeeld omdat de professionele hulpdienst op dat moment gesloten is), wordt de aanhangwagen gestald tot maximaal 14 dagen.

Doortransport is mogelijk naar één op te geven adres in Nederland.

4.4.3 Vervangende aanhangwagen/hotelaccommodatie (alleen geldig in het buitenland)
Indien de aanhangwagen in het buitenland naar de dichtstbijzijnde professionele

hulpdienst wordt gebracht en deze niet binnen 2 werkdagen gerepareerd kan worden, wordt vergoed:

 1. vervangende aanhangwagen

De kosten van een vervangende aanhangwagen voor de duur van maximaal 14 aaneengesloten dagen. De vervangende aanhangwagen zal, mits voorradig en lokale omstandigheden dit toelaten, maximaal binnen 2 werkdagen aan de rechthebbende ter beschikking worden gesteld. Het recht op een vervangende aanhangwagen vangt aan op het moment dat vaststaat dat de aanhangwagen niet binnen 2 werkdagen kan worden gerepareerd en eindigt uiterlijk op het moment dat de aanhangwagen met pech is gerepareerd.
Niet vergoed worden: extra kosten zoals afkoop eigen risico, verlenging van de huurtermijn, aanvullende verzekeringen, tolgelden, parkeergelden, kosten overzetten lading, bekeuringen, alsmede kosten voor het niet op correcte wijze afmelden of te laat inleveren van de aanhangwagen.

ofwel:

 1. hotelkosten:

Hotelkosten (op basis van logies en ontbijt) voor de duur van maximaal 14 aaneengesloten dagen voor maximaal € 100,- (inclusief btw) zover de aanhangwagen voor verblijf diende en door rechthebbende(n) vooraf nog geen accommodatie voor het verblijf ter plaatse is geregeld.
Niet vergoed worden: de kosten van maaltijden en andere consumpties. Bosch Car Service Pechhulp Aanhangwagen geeft maximaal twee keer per jaar recht op een vergoeding. Om aanspraak te kunnen maken op vergoeding voor een vervangende aanhangwagen of de hotelkosten dient rechthebbende te voldoen aan de door de verhuurder en/of het hotel gestelde voorwaarden.

4.4.4. Opsturen onderdelen (alleen geldig in het buitenland)
Indien de voor reparatie noodzakelijke onderdelen in het buitenland niet en in Nederland wel op voorraad of verkrijgbaar zijn, worden vergoed: de kosten en de verzorging van toezending van de vervangende onderdelen, waaronder de vervulling van de noodzakelijke douaneformaliteiten. De kosten van de onderdelen en reparatie vallen niet onder de vergoeding van Bosch Car Service Pechhulp Aanhangwagen.

Artikel 5 Vergoeding kosten

 1. De kosten van de hulpverlening worden alleen vergoed indien deze zijn gemaakt met toestemming van de hulpverlener van Bosch Car Service Pechhulp.
 2. De hulpverlener van Bosch Car Service Pechhulp is gerechtigd verzekerde(n) te vragen bepaalde kosten, zoals reis-,verblijf- en huurkosten in eerste instantie voor te schieten.
 3. De kosten welke gedekt zijn binnen de genoemde voorwaarden en welke vooraf door de hulpverlener van Bosch Car Service Pechhulp zijn goedgekeurd, kunnen achteraf binnen een periode van drie maanden bij Allianz Global Assistance, de alarmcentrale van Bosch Car Service, worden gedeclareerd onder vermelding van kenteken en dossiernummer. Originele facturen dienen te worden meegezonden.

Artikel 6 Verplichtingen van de verzekerde(n)

 1. Verzekerde(n) is (zijn) verplicht het motorrijtuig bij een Bosch Car Service autobedrijf te onderhouden conform onderhoudsschema van de fabrikant.
 2. Verzekerde(n) is (zijn) in geval van pech verplicht zo snel mogelijk contact op te nemen met de hulpverlener van Bosch Car Service Pechhulp.
 3. Verzekerde(n) dient (dienen) de aanwijzingen van de hulpverlener van Bosch Car Service Pechhulp op te volgen, de noodzakelijke gevraagde medewerking te verlenen en alle noodzakelijke informatie te geven die van belang is voor een goede hulpverlening. Indien de adviezen van de hulpverlener niet opgevolgd worden, heeft de hulpverlener het recht om de kosten door te belasten aan de verzekerde(n).
 4. Het doorgeven van een wijziging van het kenteken. Indien op het moment van stranding de wijziging niet is doorgegeven, dan behoudt verzekeraar het recht om eventuele kosten door te belasten aan de verzekerde(n).

Artikel 7 Uitsluitingen

Er bestaat geen recht op hulpverlening als één van onderstaande uitsluitingen van toepassing is:

7.1 Opzet
Die voor de verzekerde het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen of nalaten dan wel die met goedvinden van de verzekerde is toegebracht. De verzekeringnemer behoudt recht op dekking indien hij aannemelijk maakt dat de opzet zich buiten zijn weten of tegen zijn wil heeft voorgedaan en dat hem ter zake geen verwijt treft.

7.2 Molest
Zijnde:

 1. een gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of minstens de een de ander, met militaire machtsmiddelen bestrijden. Het gewapend optreden van militaire eenheden onder de verantwoordelijkheid van internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties, de Noord Atlantische Verdragsorganisatie of de West-Europese Unie, wordt ook hieronder verstaan;
 2. een burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van dezelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is;
 3. een opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, dat gericht is tegen het openbaar gezag;
 4. binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen die zich op verschillende plaatsen binnen een staat voordoen;
 5. een oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging die gericht is tegen het openbaar gezag;
 6. muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van een gewapende macht, waarbij de beweging gericht is tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn.

7.3 Atoomkernreactie
Atoomkernreactie veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan. Onder atoomkernreacties is te verstaan elke kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting en kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot schade veroorzaakt door radioactieve stoffen, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden voor of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden. Voorwaarde daarbij is wel dat een bevoegde overheid een vergunning heeft afgegeven voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen. De uitsluiting blijft echter van kracht voor zover op basis van een wet of verdrag een derde aansprakelijk is voor de geleden schade. Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip.

7.4 Schade door terrorisme
Voor schade ten gevolge van terrorisme, kwaadwillige besmetting en/of preventieve maatregelen, en handelingen of gedragingen ter voorbereiding daarvan, hierna, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, te noemen het “terrorismerisico”, is de vergoeding/ uitkering beperkt tot de uitkering zoals omschreven in het Clausuleblad terrorismedekking van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). De afwikkeling van een schademelding op grond van het terrorismerisico geschiedt overeenkomstig het Protocol afwikkeling claims van de NHT. De volledige tekst van dit protocol is te vinden op www.terrorisme-verzekerd.nl.

7.5 Bijzondere omstandigheden
Er bestaat geen recht op hulverlening:

 1. indien de verzekerde een verplichting niet nakomt, waardoor de belangen van de verzekeraar zijn of worden geschaad;
 2. indien de verzekerde opzettelijk een verkeerde weergave van zaken geeft of wanneer de verzekerde opzettelijk een onvolledige of onjuiste opgave doet;
 3. bij omstandigheden ontstaan door juiste of onjuiste uitvoering van een last of een verordening tijdens enige in lid 2. van dit artikel bedoelde toestand of handeling;
 4. bij natuurrampen of natuurgeweld ongeacht hoe en waar ontstaan;
 5. bij gebruik van het vervoermiddel in autoraces, snelheidstesten, rally’s, duurtesten en soortgelijke evenementen, of oefeningen daarvoor;
 6. bij omstandigheden veroorzaakt of ontstaan door het plegen van of deelneming aan een misdrijf of poging daartoe door de verzekerde;
 7. indien de bestuurder van het motorrijtuig onder zodanige invloed van alcoholhoudende dranken en/of enig bedwelmend of opwekkend middel of geneesmiddel verkeerde, dat hij niet in staat kon worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen, dan wel dat hem dit door de wet of overheid is of zou zijn verboden, dan wel indien de bestuurder geweigerd heeft mee te werken aan een ademtest, bloed- of urineproef of enig ander onderzoek door daartoe bevoegde overheidsbeambten, evenwel met dien verstande dat de dekking voor de verzekeringnemer van kracht blijft, indien hij aannemelijk maakt dat de omschreven omstandigheden zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem ter zake geen verwijt treft. Tevens bestaat geen recht op hulpverlening indien door een van bovengenoemde oorzaken geen hulpverlening mogelijk is of als de hulpverlener de desbetreffende locatie niet kan bereiken;
 8. bij strandingen buiten openbare wegen zoals circuit, strand, weilanden en dergelijke.

7.6 Aansprakelijkheid
Bosch Car Service Pechhulp is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van bagage, materiaal en persoonlijke voorwerpen die achtergelaten worden in de auto gedurende de tijd dat de auto in het kader van de hulpverlening aan de zorg van Bosch Car Service Pechhulp is toevertrouwd.

7.7 Geen recht op hulpverlening
Voorts bestaat geen recht op hulpverlening en zal de verzekeraar niet de kosten vergoeden verband houdende met de ten onrechte verleende assistentie:

 1. in geval van uitval van het motorrijtuig als gevolg van een ongeval;
 2. in geval van diefstal of poging daartoe van het motorrijtuig zelf of onderdelen ervan;
 3. in geval van vandalisme;
 4. indien de verzekerde, zonder daarvoor voorafgaande toestemming van de hulporganisatie te hebben verkregen, zelf hulpverleningsactiviteiten organiseert, accepteert of uitvoert;
 5. indien het vervoermiddel zich in een conditie bevindt die niet voldoet aan de eisen
 6. gesteld bij of krachtens de Wegenverkeerswet, alsook indien verzekerde niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen gesteld bij of krachtens het Besluit Periodieke Keuring van Motorrijtuigen;
 7. indien het vervoermiddel niet, niet tijdig of niet correct door of namens de verzekerde volgens de fabrieks- of importeursnormen is onderhouden;
 8. indien de verzekerde weigert om in het kader van hulpverleningsactiviteiten redelijke aanwijzingen en/of instructies van de hulporganisatie op te volgen, dan wel dergelijke aanwijzingen en/of instructies niet opvolgt;
 9. voor motorrijtuigen die als ambulance, campers, brommobiel, koelwagens, verhuurauto’s, taxi of koerier worden ingezet;
 10. indien ten onrechte een beroep op de hulpverlening is gedaan, is de verzekeraar gerechtigd de door haar betaalde kosten terug te vorderen van de verzekerde(n). Dit zal ook geschieden indien de verzekering is beëindigd.
 11. voor aanhangwagens, die als paardentrailer worden ingezet;
 12. voor defecten of gebreken die aanwezig waren voor de ingangsdatum van de verzekering.

Artikel 8 Toepasselijke recht

Op deze verzekeringsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9 Klachten

Klachten naar aanleiding van deze verzekeringsovereenkomst kunnen schriftelijk worden ingediend bij de directie van de verzekeraar. Een samenvatting van de binnen Allianz Global Assistance gehanteerde klachtenprocedure is op aanvraag beschikbaar. Wanneer het oordeel van de verzekeraar voor de verzekeringnemer niet bevredigend is, kan de verzekeringnemer, mits in particuliere hoedanigheid, zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, NL. Binnen dit instituut zijn de Ombudsman en de Geschillencommissie werkzaam. Wanneer de verzekeringnemer geen gebruik wil of kan maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden, of hij vindt de behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend, kan de verzekeringnemer het geschil voorleggen aan een bevoegde rechter.

Artikel 10 Persoonsgegevens

De bij de afsluiting of wijziging van een verzekering verstrekte persoonsgegevens worden door de verzekeraar verwerkt ten behoeve van het aangaan en het uitvoeren van verzekeringsovereenkomst en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties. Op deze verwerking van persoons-gegevens is de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf van toepassing. In deze gedragscode worden rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van de gedragscode kan opgevraagd worden bij het informatiecentrum van het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, NL.

Download de BCS Pechhulp voorwaarden
Elizabeth Duitman – van der Steege (Medium)
IMG_0042 (Medium)